การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี