การแสดงผล

+
-

สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง