ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 21,355
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 6,964
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 6,881
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,022
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 7,210
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 7,435
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 20,050
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 6,067
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 6,155
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 11,409
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 51,078