ไทย

การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 6,660
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 2,372
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 2,253
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,217
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 2,258
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,267
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 6,827
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 2,642
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 2,639
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 4,753
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 21,331