ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 9,097
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 3,270
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 3,053
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 2,993
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 3,061
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,075
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 9,196
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 3,289
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 3,295
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 6,013
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 24,840