การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 237
2 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,368
3 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 4,149
4 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 1,306
5 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 1,297
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 1,257
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 2,531
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,301
9 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 2,424
10 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 2,234
11 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 1,204