การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานรอบ 6 เดือน แผนป้องกันการทุจริต ปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 245
2 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64 694
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 64 (รอบ 6 เดือน - ตค.63 - มีค.64) 223
4 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 235
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 220
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 459
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 235
8 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 445
9 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 367
10 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 181
11 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 403