การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2566

15 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2566

15 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ และสาธิตการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ (Thai Wellness Massage & Spa) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

14 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2566

14 พ.ย. 2565