การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

28 มิ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2565

27 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2565

24 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม จำนวน 110 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2565

23 มิ.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มิ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2565

23 มิ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ

23 มิ.ย. 2565