การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 133/2565

24 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2565

24 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบเชิงบวกของการขยายข่ายการส่งเสริมสถานประอบกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน

24 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2565

23 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างจัดเก็บเอกสารผลงานวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พ.ค. 2565