การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างพัฒนาเว็บไซต์การแข่งขันฝีมือแรงงาน (WorldSkills Thailand Website)

28 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 278/2565

27 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ 277/2565

27 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อคู่มือตามรอยศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศรองรับการออกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แจ้งผลการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545 จำนวน 1 งาน

27 ก.ย. 2565

ประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 ทางสื่่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ก.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ 276/2565

26 ก.ย. 2565