การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

29 พ.ย. 2564

ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2565

26 พ.ย. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย. 2564

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2565

26 พ.ย. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย. 2564

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2565

26 พ.ย. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย. 2564

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2565

26 พ.ย. 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ย. 2564