สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 1/2566 สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์
...
...
...
...
วันที่ 4 กันยายน 2566
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 1/2566 สาขา การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 - 8 กันยายน 2566 จำนวน 20 ราย ณ สำนักสงฆ์มิกบรรพต บ้านศรีถาวรพนา หมู่ที่ 12 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้

ว้นที่ข่าว : 05/09/2566
ปิดหน้าจอ