สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 มีผู้เข้ารับการทดสอบ ทั้งหมด 15 คน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 


ว้นที่ข่าว : 16/08/2566
ปิดหน้าจอ