สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
...
...
...
...
...
...

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 23 คน


ว้นที่ข่าว : 11/08/2566
ปิดหน้าจอ