ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 - 13 มิถุนายน 2566 และผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมายังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านทางอีเมล์ D_finance@dsd.go.th หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดยกรมจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางอีเมล์ D_finance@dsd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566


ว้นที่ข่าว : 25/05/2566
ไฟล์แนบ ::ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอม ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ ::เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
ปิดหน้าจอ