พิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26
...
...
...
...
...
11 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 และป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วม ดังนี้
1. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 
     ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพผู้ช่วยงานแม่บ้าน ระดับ 1 และสาขาอาชีพ พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1
2.วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
     ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
3.บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด (สถานีตราด) 
     ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 ในสาขาพนักงานรักษาความสะอาด ระดับ 1
ทั้งนี้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความยินดีที่จะสนับสนุน หรือการบูรณาการ พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว

ว้นที่ข่าว : 12/05/2566
ปิดหน้าจอ