สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย จัดพิธีปฐมนิเทศผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน
...
...
...
...
...
...
...
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้รับการฝึก โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566  พร้อมหัวหน้าสว่นราชการและผู้แทนหอการค้าเข้าร่วมพิธี โดยมีนายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย กล่าวรายงานว่าผู้มีเข้ารับการฝึก จำนวน 30 คน ประกอบด้วย
 1.หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 11 คน
 2.หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ จำนวน 9 คน
 3.หลักสูตรช่างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ จำนวน 7 คน
 4.หลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม จำนวน 3 คน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ว้นที่ข่าว : 11/05/2566
ปิดหน้าจอ