สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตาม โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2566 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ว่างงาน จำนวน 21 คน ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลนาไคร้ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 


ว้นที่ข่าว : 02/05/2566
ปิดหน้าจอ