AMA เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 4/2566
...
...
...

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายพรพจน์ คงสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ (AMA) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมแรงงานคุณภาพผ่านระบบรับรองความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 4/2566 โดยมี นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


ว้นที่ข่าว : 28/04/2566
ปิดหน้าจอ