สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าพบผู้บริหารระดับสูง โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26
...
...
...
...

               วันที่ 28 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าพบผู้บริหารระดับสูง โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการใช้เป็นข้อกำหนดทางวิชาการ สำหรับวัดความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพภาคบริการ

 


ว้นที่ข่าว : 28/03/2566
ปิดหน้าจอ