พัฒนาแรงงานนนท์ จัดอบรม สปก.150 ราย สร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานฯ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี  (สพร.26 นบ.) เผยว่า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สพร.26 นบ. ได้จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.2566  แก่ตัวแทนจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 150 คน โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา พร้อม 5 เสือแรงงาน ร่วมพิธี     ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ นนทบุรี

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว มุ่งเน้น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 หลักเกณฑ์  วิธีการยื่นรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายฯ ผ่านระบบ E-Service  ปัญหา อุปสรรค ในการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบ (สท.2) การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การสนับสนุนให้แรงงานในสถานประกอบกิจการ เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานครบถ้วน ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2566  

รวมทั้ง  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  การขอรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ  การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ  การออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กระบวนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถ


ว้นที่ข่าว : 03/02/2566
ปิดหน้าจอ