กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรมว.แรงงาน เทรนพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มลุยต่างแดน
...
...
...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับนโยบายรมว.แรงงาน เทรนพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มลุยต่างแดน

              เมื่อเร็วๆ นี้ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมาย นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) ให้แก่กลุ่มแรงงานที่ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางาน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดฝึกอบรมดังกล่าวว่า การฝึกอบรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ สร้างโอกาสให้แก่แรงงานไทยไปทำงานในตลาดต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้ผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานกับประเทศต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างของประเทศซาอุดิอาระเบียมีความต้องการแรงงานไทยที่มีฝีมือในภาคบริการเป็นจำนวนมาก

              นางสาวไพลิน กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดฝึกอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 คน โดยส่วนใหญ่               เป็นผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานในตำแหน่งงานสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งตำแหน่งงานนี้เป็นที่ต้องการของนายจ้างในต่างประเทศทั้งซาอุดิอาระเบีย ประเทศตะวันออกกลางและยุโรป ทั้งนี้การประกอบอาชีพสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยทักษะฝีมือ ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ จำเป็นต้องการได้รับการฝึกฝน เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการจัดโต๊ะอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การต้อนรับลูกค้า เป็นต้น หลักสูตรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จะมีทักษะเหล่านี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

              “เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับการพัฒนาทักษะตนเองก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การมีทักษะฝีมือจะมีส่วนช่วยให้แรงงานไทยได้มีงานทำมีค่าจ้างที่สูงขึ้น ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญเป็นการโปรเมทว่าประเทศไทยมีแรงงานที่ทักษะพร้อมทำงานในต่างแดน” รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

          นางสาวนิตยา สมาพงษ์ อายุ 37 ปี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม กล่าวว่า มีความต้องการจะไปทำงานต่างประเทศในตำแหน่งงานบริการ ตั้งเป้าหมายที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยได้ลงทะเบียนกับกรมการจัดหางานไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับข่าวสารจาก Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร     ซึ่งจะยินดีเป็นอย่างมากหากได้ทำงานตำแหน่งพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพราะเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรมไปทำงานในต่างแดน จึงอยากจะเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเติมความมั่นใจเพื่อประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศต่อไป


ว้นที่ข่าว : 10/05/2565
ปิดหน้าจอ