สนพ.มหาสารคาม ยกระดับแรงงานนอกระบบ การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (How to use Smart Phone on online business)
...
...
...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (How to use Smart Phone on online business) ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 21 คน


ว้นที่ข่าว : 02/06/2567
ปิดหน้าจอ