สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1
...
...
...
...
...
...

วันที่ 21 กมุภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด รวมจำนวน 14 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม พร้อมมอบหนังสือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ


ว้นที่ข่าว : 21/02/2567
ปิดหน้าจอ