ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ ส่งมอบเงินอุดหนุน 123,000 บาท

15 ก.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...

วันที่ 15 กันยายน 2566 นางแสงรุ้ง พึ่งสีใส ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26นบ.) มอบเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แก่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด(มหาชน) จำนวน 111,800 บาท และ บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ ที พลาส จำกัด จำนวน 11,200 บาท รวม  123,000 บาท 

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 7 ระบุให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา 29 วรรค 2 ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีที่ผ่านมา โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน จำนวน 200 บาท ต่อ ลูกจ้าง 1 คน