ไทย

การแสดงผล.

+
-

กรมพัฒน์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

8 ก.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

กรมพัฒน์ คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม

วันที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบโล่รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จากการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีหน่วยงานเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 52 หน่วย สำหรับหมวดที่ 6 ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับนั้น มีเพียง 6 หน่วยงานเท่านั้น รางวัลนี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่ 2 ในปี 2566 นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้กรมได้รับรางวัลการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างจากสถานประกอบกิจการ SME จากกระทรวงการคลัง นับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมเป็นอย่างยิ่ง

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า กรมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับจะเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดคือการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งในกระบวนการทำงานดังกล่าว กรมได้วางแผนพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านแรงงาน และการจัดฝึกอบรม เพื่อให้หน่วยงานของกรมมีข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพ ตลอดจนทักษะที่จำเป็น หรือทักษะที่สถานประกอบกิจการมีความต้องการ เพื่อให้กรมสามารถพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย ระบบการให้บริการที่จะพัฒนา อาทิ การทำ Platform ในการให้บริการทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐาน รับรองความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบ One Stop Service ครบจบในที่เดียว ประชาชนสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการทำงานแนวใหม่ และรองรับการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

“ทุก ๆ รางวัลที่ได้รับล้วนเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรของกรมและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคด้วย ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งใจทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และใช้งบประมาณของแผ่นดินอย่างคุ้มค่าด้วยความโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลในครั้งนี้” อธิบดีบุปผา กล่าวในท้ายสุด