ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

6 ก.ย. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

               วันที่ 5 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  5 - 7 กันยายน 2566 ณ  โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล  สนับสนุนส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชน