ไทย

การแสดงผล.

+
-

MOU พัฒนาต่อยอดทักษะ นศ.ระดับ ปวส.สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ ร่วมกับ ว.เทคนิค และ มูลนิธิขาเทียม

11 ส.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...
11 สิงหาคม 2566 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน โดยความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อต่อยอดทักษะ ความรู้ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์ ที่ผ่านการฝึกงานตามระบบทวิภาคี  รวมถึงการส่งเสริม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาปีสุดท้ายก่อนเข้าสู่ตลาด แรงงาน ได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านช่างเครื่องช่วยคนพิการ