ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.กาฬสินธุ์ เปิดฝึกการตัดเย็บเสื้อผ้า ณ ศิลปาชีพกุดสิม

30 พ.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตาม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ปีงบประมาณ 2566 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดสิม ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์