ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าพบผู้บริหารระดับสูง โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26

28 มี.ค. 2566 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

               วันที่ 28 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เข้าพบผู้บริหารระดับสูง โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สถานประกอบการใช้เป็นข้อกำหนดทางวิชาการ สำหรับวัดความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาอาชีพภาคบริการ