การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ

12 ต.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดฝึกอบรมที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่ง สปป. ลาว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานข้ามชาติสตรีในภูมิภาคอาเซียน ที่กระทรวงแรงงานร่วมดำเนินการกับ ILO ตั้งแต่ปี 2561 ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมมีบทบาทในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีที่เข้ารับการฝึกอบรมในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดฝึกอบรมที่คำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพมีกำหนดจัดประชุมรุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564