การแสดงผล

+
-

การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

29 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 31 คน 2 สาขา ดังนี้  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และช่างที่บัตรจะหมดอายุ จำนวน 28  คน และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยดำเนินแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รอบๆ เช้า 16 คน และรอบบ่าย 15 คน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคโควิด19 (มาตรการ D-M-H-T-T) มีระบบคัดกรองผู้ประเมิน(กรรมการ) และผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จัดให้มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย การบันทึกประวัติ การจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง และการบริการเจลล้างมือ