การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษจัดมัชฌิมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

17 ส.ค. 2564 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษจัดมัชฌืมนิเทศ ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ก่อนการฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมัชฌิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ 4/2564 จำนวน 5 สาขาช่าง รวมจำนวน 16 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจำนวน 5 คน และผู้เข้ารับการฝึกโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานจำนวน 11 คน โดยการมัชฌิมนิเทศในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้การดำเนินการฝึกในสถานประกอบการของผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้ารับการฝึกได้ทราบกฎ ระเบียบ และขั้นตอนของการดำเนินการฝึกในสถานประกอบการ อันจะส่งผลให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสได้รับการจ้างงานในโอกาสต่อไป

 


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :