ไทย

การแสดงผล.

+
-

สนพ.มหาสารคาม ฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย

26 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรองรับเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) หลักสูตรการใช้งานและการบำรุงรักษาโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย (18 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/2567 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะบ้านหนองเผือก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน