ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

10 มิ.ย. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1  ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ จำนวน 7 คน ซึ่งผ่านการทดสอบภาคความรู้  จำนวน 5 คน และเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถ