ไทย

การแสดงผล.

+
-

พัฒนาแรงงานนนท์ มอบเงินอุดหนุน บ.พี.วี.ที.แอน์ ที พลาส

17 พ.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี (สพร.26 นบ.) มอบหมาย นางสาวณิชาภา ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เป็นตัวแทนในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10,400 บาท  แก่ บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ที พลาส จำกัด เพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อ 7 ระบุให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรา 29 วรรคสอง ในส่วนที่มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีที่ผ่านมา โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจำนวน 200 บาทต่อลูกจ้าง หนึ่งคน

โดยในปี 2566  บริษัท พี.วี.ที.แอนด์ที พลาส จำกัด ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้าง ได้จำนวน 52 คน