ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2567

20 ก.พ. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและรับสมัครโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มาศึกษาดูงาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แนะนำหลักสูตรการฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ วัดแววความถนัดทางด้านอาชีพแก่นักเรียนพร้อมรับสมัครเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้ ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมโรงฝึกอาคารช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ อาคารช่างเชื่อม โรงฝึกงานต่างๆ และอาคารหอพัก โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 9 คน ครู จำนวน 1 คน ผู้ปกครอง จำนวน 4 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม