ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ม.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 19 มกราคม 2567
         สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยนางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และผู้แทนภาคเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเรื่องการให้เงินกู้ยืม การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน รวมถึงการประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         โดยมีสถานประกอบกิจการจำนวน 169 แห่ง ให้ความสนใจส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 218 คน