การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร

29 มี.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21  การฝึกยกระดับฝีมือ รุ่นที่ 4/2566  หลักสูตร การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ 272 หมู่ 8 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 26 คน