การแสดงผล

+
-

ดำเนินการจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถลักษณะงานในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ

23 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถลักษณะงานในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยจะมีลักษณะงานดังต่อไปนี้ ๑. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น ๒. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย ๓. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า ๔. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า  ๕. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ ๖. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า โดยวันนี้ (23 พ.ย. 65) ดำเนินการจัดประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ยื่นคำขอจำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย