การแสดงผล

+
-

ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พรบ.

9 เม.ย. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 9   มีนาคม  2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 2 แห่ง? ได้แก่ 
1. บริษัท เชียงรายสันติบุรี กอล์ฟคลับ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์กรุ๊ป