การแสดงผล

+
-

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รัรบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ.2564 #สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการที่ได้รัรบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ.2564