การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
73 ประกาศวัฒนธรรมคุณธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ 1,368
74 แบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการประจำศูนย์ช่าง กพร. บริการประชาชน 440
75 เอกสารประกอบการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 6,915
76 แบบขอไปราชการและขอลงเวลาย้อนหลัง 713
77 ตัวอย่างการเสนอสาขาฝึกอบรม ของสถานประกอบกิจการ 10,117
78 ใบสำคัญรับเงิน 1,535
79 คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 3,133
80 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 2,356
81 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 343
82 เอกสารเบิกค่าเดินทางไปราชการ 1,605
83 เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 1,071
84 แบบฟอร์มทั่วไป 2,837