การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
61 เผยแพร่งบทดลองเดือน มีนาคม 2562 438
62 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 504
63 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 586
64 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 545
65 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 565
66 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 355
67 ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน 1F-SDD-01 471
68 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 - 2564 333
69 ใบสมัครวิทยากรภายนอก 837
70 รับสมัครวิทยากรภายนอก 1,281
71 เอกสารประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 ตารงผลการทำเนินงาน Action Plan และ ฟอร์มขอโครงการ 969
72 แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 - 2564 7,242