การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 เอกสารเผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคม 2563 254
26 แบบฟอร์ม-การร้องทุกข์-ร้องเรียน 250
27 ขั้นตอนการออกตรวจตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 299
28 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 230
29 เผยแพร่งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2563
30 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 406
31 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาาน 19 เชียงใหม่ 654
32 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ 478
33 รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง 428
34 เผยแพร่งบทดลองเดือน ก.ย.63 249
35 เผยแพร่งบทดลองเดือน สิงหาคม 2563 462
36 หนังสือมอบอำนาจ (ปี 63) 694