การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
25 เอกสารเผยแพร่งบทดลองเดือนธันวาคม 2563 200
26 แบบฟอร์ม-การร้องทุกข์-ร้องเรียน 202
27 ขั้นตอนการออกตรวจตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 241
28 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 175
29 เผยแพร่งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2563
30 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 345
31 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาาน 19 เชียงใหม่ 509
32 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ 378
33 รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง 377
34 เผยแพร่งบทดลองเดือน ก.ย.63 206
35 เผยแพร่งบทดลองเดือน สิงหาคม 2563 407
36 หนังสือมอบอำนาจ (ปี 63) 632