การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน 158
14 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2564 (6 เดือนแรก) 325
15 เอกสารดาว์นโหลด สพร. 19 234
16 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 209
17 แจ้งเวียนแบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ 217
18 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งปม.2564 ของหน่วยงานรอบ 6 เดือน แรก 280
19 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาาน 19 เชียงใหม่ 428
20 เผยแพร่งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564 194
21 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2564 288
22 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี งปม. พ.ศ.2564 สพร.19 เชียงใหม่ 293
23 เผยแพร่งบทดลองเดือน มกราคม 2564 202
24 แบบรายงานผล แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 316