การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
13 มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน 213
14 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2564 (6 เดือนแรก) 389
15 เอกสารดาว์นโหลด สพร. 19 298
16 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 268
17 แจ้งเวียนแบบฟอร์มการยืม-คืนพัสดุ 295
18 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งปม.2564 ของหน่วยงานรอบ 6 เดือน แรก 338
19 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาาน 19 เชียงใหม่ 502
20 เผยแพร่งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564 244
21 คู่มือการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2564 341
22 แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี งปม. พ.ศ.2564 สพร.19 เชียงใหม่ 346
23 เผยแพร่งบทดลองเดือน มกราคม 2564 269
24 แบบรายงานผล แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 383