การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ร่างประกวดจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ก.ย. 2558

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน (ประเภท ข) สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ โดยวิะีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)

1 ก.ย. 2558

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึอบรมสาขาการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 12/2558 (24 ส.ค.2558)

24 ส.ค. 2558

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

7 ส.ค. 2558

ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึอบรมสาขาการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ 12/2558 จำนวน 22 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

7 ส.ค. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2558 รุ่นที่ 3

24 มิ.ย. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสาขาช่างเครื่องข่วยคนพิการและวัสดุสำนักงาน

12 มิ.ย. 2558

สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการบ่มเพาะบุคลากร

30 เม.ย. 2558

ประกาศสอบราราซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสุตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2558

21 เม.ย. 2558