การแสดงผล

+
-

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) ครั้งที่ ๓

13 ก.ค. 2566

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณโครงการ 900,000 บาท ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/
เลขที่โครงการ 66079253768
ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566