การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Zoom Video Conferencing ในวันที่ 20 - 21 และ 27 - 28 มกราคม 2566

10 ม.ค. 2566 13:52:43

...
??ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (Modem Warehouse Management) 30 ชั่วโมง ผ่าน Zoom Video Conferencing ในวันที่ 20 - 21 และ 27 - 28 มกราคม 2566
???ผู้ที่มีรายชื่อจะได้รับการแจ้ง link Zoom meeting เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ผ่านช่องทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้แก่สถาบันฯ ?ภายในวันที่ 17 มกราคม 2566
???ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ E-mail กรุณาติดต่อ คุณจิราพร หรือ คุณพันธ์ศักดิ์ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5312 1002 - 3 ต่อ 130