การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รุ่นที่ 1/2566

10 ม.ค. 2566 13:46:38

...
??สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 26 – 29 ธันวาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติงานอาหารไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
???โดยผู้มีรายชื่อผ่านการฝึก สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตร โดยการสแกน QR Code ใต้ประกาศ หรือผ่านทางลิงก์นี้ ?? https://e-report.dsd.go.th/CertificateService