การแสดงผล

+
-

ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 7/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

28 ธ.ค. 2565 15:42:29

...
ประกาศผลการรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 7/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
ผู้ที่ผ่านการรับรองฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้วยตนเอง ได้ที่
http://e-report.dsd.go.th/certificateservice หรือมารับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และบัตรประจำตัวได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สำหรับช่างที่หนังสือรับรองฯ จะมีอายุครบ 5 ปี สามารถเข้ามายื่นต่ออายุได้ก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ 30 วัน โดยเตรียมหลักฐานดังนี้
1. รูปถ่าย 1X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือรับรองฯ ฉบับเดิม
3. หนังสือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ วุฒิการศึกษา หรือเอกสารที่ผ่านการฝึกอบรม หรือหลักฐานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
กรณีที่ครบอายุ 5 ปีไปแล้ว และผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองใหม่ (ครั้งแรก) ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่าย 1X1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. หนังสือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาที่จะเข้ารับการประเมินฯ
3. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือ วุฒิการศึกษา หรือเอกสารที่ผ่านการฝึกอบรม หรือหลักฐานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ID line : 19cm