การแสดงผล

+
-

หารือความร่วมมืการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุกับศูนย์อนามัย ที่ 1 เชียงใหม่

22 ก.ย. 2565 23:01:49

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย วิทยากร เเละสถานที่ ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูเเลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง เพื่อผลิตแรงงานรองรับสังคมผู้สูงอายุในเชียงใหม่ เเละรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่อง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเเรงงานระหว่างประเทศ (ILO)