การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและอาคารโรงฝึกงานสาขาเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ก.พ. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
📍📜 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและอาคารโรงฝึกงานสาขาเบเกอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สามารถ Download ได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 64027186720 ประกาศ ณ วันที่ 10/02/2564 วงเงินงบประมาณ 1,526,100 บาท

ไฟล์แนบ :ประกาศจ้งเหมาปรับปรุง

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดงานปรับปรุง