การแสดงผล

+
-

GovChannel

GovChannel ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึงประชาชน ผลงานสำนักงานรัฐบาลอิเล็กโทรนิกส์(องค์การมหาชน)

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริการรูปแบบใหม่ของภาครัฐที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ แบบออนไลน์ ผ่านช่องทางการให้บริการ 3 ช่องทาง 

1) การให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th

2) การให้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน 

- ระบบ iOS ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/gac/id880002354?l=th

- ระบบ Android ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.appstore&hl=th

 และ 3) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ท หรือคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าถึงบริการดังกล่าวของภาครัฐได้ 

สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่ 2 คือ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ท รัฐบาลจะมีการจัดทำแอปพลิเคชั่น หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นของภาครัฐที่เรียกว่า Government Application Center (GAC) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่จะรวบรวมแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปค้นหาแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ เช่น แอปพลิเคชั่น G-news ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ได้ทันที ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลภาครัฐได้ทันกับสถานการณ์ แม่นยำและเชื่อถือได้ อาทิ เรื่องการเตือนภัยต่าง ๆ ทั้งภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำท่วม ฝนตก หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ตลอดจนรองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น การแจ้งเตือนการกรอกภาษี การชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น  ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ตนเองสนใจได้  ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/7lLIndArZ60

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้ทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้ดำเนินการเพิ่มข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จะมีช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามและให้ข้อเสนอแนะได้โดยตรงด้วยซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องข่าวลือการนำเสนอข่าวที่บิดเบือน สร้างความเข้าผิด และตื่นตระหนกให้กับสังคม

 GovChannel ประตูสู่ภาครัฐ ฉับไว ทันสมัย เข้าถึงประชาชน อีกหนึ่งผลงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กโทรนิกส์(องค์การมหาชน)