การแสดงผล

+
-

ผู้อำนวยการ สพร. 32 จันทบุรี มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่ดิจิทัล

10 ก.พ. 2566 00:00:00

...
...
...
10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถจัดฝึกอบรม ประเภทการฝึกอาชีพเสริม โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่ดิจิทัล รุ่นที่ 5/2566 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน และผ่านการฝึกอบรม จำนวน 25 คน